مدیریت واحدی بر منابع خاکی کشور وجود ندارد
شیوع مجدد بیماری آنفلوآنزای پرندگان تهدید جدی برای سلامت جهانی در سال 2013
ممنوعیت صادرات پیاز به ضرر کشاورز است