کمبود آبیاری
مسئله اساسی در آبیاری این است که بعد از چه مدتی و به چه مقداری آبیاری صورت گیرد.عدم آبیاری به موقع و صحیح می تواند منجر به خسارات زیادی به گیاه شود که از آن جمله: به تعویق انداختن عمل فتوسنتز, کند کردن فرآیند رشد, پومردگی ناشی از کمبود آب مورد نیاز گیاه,کاهش رشد سلولی گیاه وکم شدن طول میان گره ها, برگ ها کوچکتر و ساقه ها سخت و شکننده می شوند ودر بعضی مواقع تورم برگ را نتیجه می دهد. در موارد بسیاری حاشیه برگ ها می سوزد وتارهای کشنده ریشه در هم می پیچند و می میرند.کمبود آب مورد نیاز گیاه در طولانی مدت ممکن است موجب بروز علائم کمبود عناصر غذائی مورد نیاز گیاه گردد.

ادامه مطلب