اندازه گلخانه: اندازه گلخانه با توجه به تعداد اندام های گیاهی تعیین گردد. در هر سالن گلخانه تنها یک نوع گیاه ‏بایستی نگهداری شود و از گذاشتن و کشت سایر گیاهان در آنجا خودداری شود‎ .‎
اسکلت بندی گلخانه: ساختمان اصلی که حاوی بخش های گلخانه ای مختلف است باید از موادی ساخته شده باشد که ‏بتواند در برابر بادهای شدید، باران و رسوخ عوامل طبیعی به داخل آن مقاومت نماید. بهترین مواد ساختمانی ‏جهت ساخت گلخانه، لوله های فلزی گالوانیزه می باشد

 

ادامه مطلب