نیتروژن محدود کننده ترین عامل رشد گیاه در اکثر سیستم های کشت می باشد. در کشت های بدون خاک ‏سبزیجات، نیترات بعنوان یک منبع نیتروژنی مناسب توصیه می شود، اما مشکلاتی در این مورد پیش می آید که باید ‏رفع گردد. بعنوان مثال کودهای نیتراتی پرهزینه بوده، و هنگام استفاده از کودهای نیتراتی ‏pH‏ محلول افزایش می یابد ‏که تنظیم آن مستلزم صرف هزینه و وقت می باشد همچنین مقدار زیاد آن در گیاهان تجمع می یابد که برای ‏سلامتی انسان مضر می باشد.