دلالی محصولات کشاورزی حذف می‌شود
نظام دلالی کشاورزی مدرن‌ترین سیستم ارباب و رعیتی را به‌وجود آورده است
قوانین اجرانشده و ظرفیت‌های بر باد رفته در بخش کشاورزی
گندم‌کاران هنوز مطالباتشان را دریافت نکرده‌اند
تکلیف قیمت کود شیمیایی روشن شود‏
بازار محصولات کشاورزی رها شده است‏
ساختار نظام بیمه بازمهندسی شود؛ بیمه کشاورزی مثل خودرو باشد‏
افزایش 100 درصدی قیمت کود از شهریور امسال‏
احداث و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی شتاب می‌گیرد
میوه‌های قاچاق میهمان ناخوانده کانتینرهای موز‏
قیمت‌های تضمینی کشاورز را نادیده می‌گیرد
چرا کشاورزی در اقتصاد ایران یک بخش درجه چندم است؟‏
تنها پنج درصد نیاز به واردات ادوات مکانیزه کشاورزی داریم
وزارت جهاد پاسخ دهد ؛ استخدام 10 هزار ناظر کشاورزی اجرا نشد‏
با ایجاد صنایع تبدیلی در آمد کشاورزان 10 برابر می‌شود