گلخانه عبارت از ساختاری است که در آن گرما، رطوبت، نور و میزان گازکربنیک قابل کنترل کردن است. درون آن گیاهان را می‌توان در تمامی سال، به  ویژه در خارج از فصل، پرورش داده، برخی از محصول‌ها را پیش رس کرد و یا قادر بود برای تمام یا قسمتی از سال گیاهان را در آب و هوای نامناسب نگهداری کرد.

ادامه مطلب