الف- گلخانه یک‌طرفه:
این گلخانه به طور معمول در کنار دیوار ساخته می‌شود به صورتی که دیواره شمالی آن با مصالح ساختمانی بنا شده و تمامی دیواره‌های شرقی و غربی یا قسمتی از آن‌ها نیز از آجر ساخته میشوند. دیواره جنوبی گلخانه کوتاه‌تـر از دیواره شمالی آن است، بنابراین گلخانه دارای سقف شیشه ای شیب‌‌دار است.

ادامه مطلب