گلسرخ پاکوتاه گل درشت Rosier the یا گلسرخ چای این رقم از سال اول کاشت گل می کند، منتها در سال اول گلش ضعیف است، معمولاً از اردیبهشت تا آبان ماه گل دارد ولی در نقاطی که تابستان گرم دارد در این فصل گل نمی کند و فقط بهار و پائیز گل میدهد . 

ادامه مطلب