کشاورزی هیدروپونیک گلخانه ای می تواند باعث افزایش آب شیرین جهان شود .این شیوه می تواند آب مورد نیاز کشاورزی راکاهش دهد و از جنگ های آبی آینده جلوگیری نماید .

ادامه مطلب