مدیریت گلخانه

تعریف گلخانه
گلخانه  یا greenhouse به فضای محدود اطلاق می شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد . طبق این تعریف از جمله عملکرد گلخانه فراهم کردن شرلیط محیطی لازم و مورد نیاز محصولی معین است.
تقسیم بندی گلخانه ها :
از نظر شکل : 1- گلخانه های یک طرفه 2- گلخانه های نیمه دوطرفه 3- گلخانه آ شکل (A- shaped)  4-گلخانه های جوی پشته ای  5- گلخانه های نیم استوانه ای (کوانست  (Quonset  
از نظر ساختار جدا یا متصل بودن : 1- گلخانه های تک واحدی 2- گلخانه های چند واحدی (متطل به هم ) 
از نظر دما : 1- گلخانه سرد 2- گلخانه نیمه گرم 3- گلخانه گرم 4- گلخانه گرم و مرطوب  

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 12 بازدید