اصول محاسبه مواد غذائی در گیاهان گلخانه ای

برآورده ساختن نیازهای گیاهان
کودها بمنظور مهیا ساختن عناصر مورد نیاز جهت رشد گیاهان طراحی شده اند. حدود 90 % از وزن گیاهان از آب تشکیل شده است. 10 % مابقی وزن گیاهان شامل مواد خشک که از 17 عنصر تشکیل شده است می باشد. پیش از هرچیز به تعریف برخی واژه ها می پردازیم:
عناصر بنیادی از 17 عنصر مورد نیاز گیاهان جهت رشد و توسعه تشکیل شده اند. این عناصر عبارتند از:
Ni, Cl, Mo , B , Cu, Zn, Mn, Fe, S, Mg, Ca, K, P, N, O, H, C  در مجموع 90 % از وزن خشک گیاه را تشکیل می دهد. این عناصر (O) و اکسیژن ،(H) هیدروژن ، (C) کربن از هوا یا آب جذب شده و در کودها موجود نیستند.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 13 بازدید