نحوه سمپاشی و کود پاشی در گلخانه

1. ماکروتراسورب( 500-300 )سانتیمتر مکعب در آب آبیاری
(میکرو زرد 6-6-30) 1کیلو در آب آبیاری + 7/0 کیلو پتاس بالا(36-12-120) 350 گرم آهن فروسترون در آب آبیاری
2. آمینوکلات کلسیم 350-300 سانتیمتر مکعب  در100لیتر آب اسپری شود
3. سولفات آمونیوم یا نیترات آمونیوم 5  کیلو + 200cc اسید نیتریک در سیستم آبیاری+ 25cc سانتی متر مکعب کنفیدور
4.آمینوآلکسین500cc +300cc آمینوکلات منگنز+ 300 cc سانتی متر مکعب آمینوکلات روی در 100 لیتر آب اسپری شود
5. سولفات پتاسیم 3کیلو + سولفات منیزیم 2کیلو + سولفات منگنز1کیلو + اسید نیتریک 200cc در سیستم آبیاری
6. تراسورب برگی 350 سانتیمتر مکعب + اکویشن پرو20 گرم + آبامکتین + دلتامترین(5/1 درهزار) اسپری شود.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 29 بازدید